1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Metamorfoza10 000” zwanego w dalszej części dokumentu „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu i jego Sponsorem jest HF Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Ks. Piotra Skargi 12, 93-036 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, nr KRS 0000653595, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł oraz nr NIP 7292713761, właściciel portalu Budujmase.pl.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Informacje o Konkursie będą podane na stronie www.budujmase.pl (Strona) oraz na profilu budujmase.pl na portalu Facebook.com.

5. Konkurs rozpoczyna się 10.01.2017 r. i trwa do 31.03.2017 r.

6. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane przez 3 tygodnie od dnia rozpoczęcia, tj. od 10.01.2017 r. do 29.01.2017 r.

7. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10.04.2017 r.

2. CO MOŻNA WYGRAĆ W KONKURSIE

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) ufundowane przez Sponsora oraz kupon zakupowy na zestaw odżywek marki Formotiva Pharma Nutrition o wartości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) do zrealizowania w sklepie internetowym www.formotiva.pl. Dodatkowo Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1333 zł (słownie: tysiąc trzysta trzydzieści trzy złote), która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wartości nagrody w Konkursie.

2. Dodatkowo, jedna osoba, będąca zarazem Uczestnikiem Konkursu, która zbierze najwięcej głosów wśród publiczności (tzw. Wybór Publiczności) otrzyma kupon zakupowy na zestaw odżywek marki Formotiva Pharma Nutrition o wartości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) do zrealizowania w sklepie internetowym www.formotiva.pl oraz nagrodę pieniężną w wysokości 111 zł (słownie: sto jedenaście złotych), która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wartości nagrody w Konkursie.

3. Ponadto, wśród głosującej publiczności zostanie wybrana jedna najaktywniejsza osoba, która otrzyma kupon zakupowy na zestaw odżywek marki Formotiva Pharma Nutrition o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) do zrealizowania w sklepie internetowym www.formotiva.pl oraz nagrodę pieniężną w wysokości 56 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych), która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wartości nagrody w Konkursie.

4. Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator. Organizator, jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobierze od Zwycięzców podatek od nagród w wysokości 10% całkowitej wartości nagród i prześle go do właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzcy oświadczają, że wyrażają zgodę, aby kwota podatku od nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz została przeznaczona wyłącznie na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

3. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu rozpoczęcia Konkursu ma ukończone 18 lat i która posiada konto na portalu Budujmase.pl lub do dnia zakończenia zgłoszeń, tj. 29.01.2017 r. takie konto utworzy.

2. Uczestnictwo w Konkursie oraz utworzenie konta na portalu Budujmase.pl jest bezpłatne.

3. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestników Konkursu powyższych warunków uczestnictwa.

4. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków poniesionych przez Uczestników Konkursu. Organizator nie przewiduje nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie jego najbliższej rodziny, tj. małżonek, dzieci, rodzice, oraz rodzeństwo (w tym i rodzeństwo przyrodnie). Uczestnikami Konkursu nie mogą również być osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

6. Każdy Uczestnik, który zgłosi się do Konkursy potwierdza i zgadza się że:
a) postępować będzie zgodnie z Regulaminem z którym się zapoznał i zrozumiał go.
b) uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
c) jest w pełni świadomy udziału w konkursie oraz jest w pełni zdrowy i żaden wykwalifikowany personel medyczny nie stwierdził przeciwskazań do udziału w Konkursie.
d) wszystkie zdjęcia umieszczone na potrzeby Konkursu będą przedstawiać wyłącznie jego osobę oraz w żaden sposób nie będą zmienione i nie będą wymagały zgody do ich użycia przez żadne osoby trzecie oraz że zdjęcia nie będą zawierały znaków towarowych żadnych firm nie związanych z Organizatorem.
e) jest w pełni świadomy i przyjmuje na siebie ryzyko zachorowania, wypadku, śmierci, urazu, obrażeń ciała, stresu emocjonalnego oraz wszelkich innych niebezpieczeństw potencjalnie wynikających z udziału w Konkursie.
f) jest w pełni świadomy, że wyniki konkursu są ustalane na zasadzie obiektywizmu przez profesjonalne Jury powołane przez Organizatora
g) udzielić Organizatorowi prawa do redagowania, modyfikacji i/lub publikowania umieszczonych zdjęć nieodpłatnie i na czas nieokreślony.

7. Uczestnicy Konkursu nie mogą wykorzystywać Konkursu w celu wyrażania poglądów politycznych i religijnych.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, które zawiera materiały obraźliwe, szkodliwe, obsceniczne, wykraczające poza granice dobrego smaku, mściwe, nieprzyzwoite, niemoralne, agresywne, promujące seksualność, rasistowskie, szydercze, oszczercze, dyskryminujące lub w jakikolwiek inny sposób niezgodne z ogólnie akceptowanymi normami dobrych obyczajów, smaku i przyzwoitości lub które Organizator, według własnego uznania, uzna za niedopuszczalne.

9. Zgłoszenia nie mogą być niezgodne z prawem i innymi rozporządzeniami ani naruszać dóbr osób trzecich. Nie mogą zawierać, popierać ani zachęcać do pornografii, nieprzyzwoitości, wulgaryzmów, nienawiści, fanatyzmu, rasizmu oraz nieuzasadnionej przemocy.

10. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści w jakikolwiek sposób szkodzących Organizatorowi.

11. Uczestnicy Konkursu nie mogą przesyłać, publikować, wysyłać w wiadomościach e-mail lub w inny sposób rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub innych kodów komputerowych, plików albo programów służących do zakłócania, niszczenia lub ograniczania możliwości korzystania z oprogramowania lub urządzeń umieszczonych na Stronie.

12. Użycie zakazanych i niedozwolonych substancji w celu osiągnięcia końcowego rezultatu jest zabronione. W uzasadnionych przypadkach Uczestnik może zostać poproszony przez Organizatora o poddanie się testom, aby zweryfikować, czy zmiana ciała była osiągnięta bez stosowania niedozwolonych środków. Kosztami takich testów będzie obciążony Uczestnik. Brak zgody na poddanie się testom oznacza wykluczenie Uczestnika z Konkursu.

4. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs trwa od dnia 10.01.2017 r do dnia 31.03.2017 r. Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą przyjmowane wyłącznie od dnia 10.01.2017 r do dnia 29.01.2017 r.

2. Wszystkie wymagane materiały i informacje muszą być umieszczone na profilu Uczestnika na portalu Budujmase.pl najpóźniej do 31.03.2017 r do godz. 23:59 czasu polskiego. Aby móc wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi posiadać lub założyć bezpłatne konto na portalu www.budujmase.pl. Musi również wypełnić wszystkie niezbędne dane osobowe, które będą wymagane. Musi również umieścić 3 zdjęcia przedstawiające sylwetkę początkową na swoim profilu na portalu budujmase.pl. Nieprawidłowe wypełnienie którychkolwiek informacji będzie skutkowało wykluczeniem z Konkursu. Wszelkie informacje na temat Konkursu będą wysyłane na podany przez Uczestnika adres e-mail.

3. Jedna osoba może zamieścić 1 zgłoszenie konkursowe.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych teleadresowych, uniemożliwiających przekazanie przez Organizatora nagrody.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki Uczestników w związku z Konkursem lub odnoszące się do uczestnictwa w nim. Koszty związane z korzystaniem z internetu leżą także po stronie Uczestników.

6. Przez cały czas trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników za przesyłanie niewłaściwych zgłoszeń jak również nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych.

7. Reklamacje związane z uczestnictwem w  Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 30 dni od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu poprzez adres e-mail – kontakt@budujmase.pl.

8. Reklamacje  rozpatruje  Organizator w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany w zgłoszeniu Uczestnika.

9. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna, ale w przypadku braku akceptacji decyzji Organizatora, Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

5. UMIESZCZANIE ZDJĘĆ

1. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik zobowiązany jest to umieszczenia na swoim profilu 3 zdjęć w formacie jpg. (przodem, tyłem i z profilu) przedstawiające sylwetkę na początku metamorfozy. Zdjęcia powinny przedstawiać całą sylwetkę, tj. od stóp do głowy. Zdjęcie przodem musi zawierać kartkę z hashtagiem # trzymaną w dłoni w konkretnej pozie, która zostanie sprecyzowana przez Organizatora w dniu rozpoczęcia konkursu, tj. 10.01.2017 r. i zostanie ogłoszona na stronie głównej portalu budujmase.pl oraz na profilu budujmase.pl na portalu facebook.com. Zdjęcia przedstawiające sylwetkę „przed” metamorfozą muszą zostać umieszczone najpóźniej do 29.01.2017 r. do godz. 23:59 czasu polskiego. Uczestnik musi być ubrany w strój plażowy lub inny strój umożliwiający łatwą ocenę sylwetki.

2. Uczestnik musi również wpisać w odpowiednio przygotowane pola na swoim profilu wagę oraz poziom tkanki tłuszczowej na początku oraz na końcu Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia każdego Uczestnika o wymianę zdjęcia uznanego za niewłaściwe lub umieszczenie dodatkowych zdjęć. Wszystkie zdjęcia umieszczone przez osoby lub podmioty inne niż osoby znajdujące się na zdjęciu, włączając agencje modelingu, profesjonalne studia fotograficzne, lub zdjęcia które zostały zmienione lub ulepszone (np. retusz), będą odrzucone.

4. Druga partia zdjęć w formacie jpg. (przodem, tyłem i z profilu) przedstawiające sylwetkę powinna być umieszczona przez Uczestników w dniach 13.02.2017 – 19.02.2017. Zdjęcia umieszczone po tym terminie nie będą przyjmowane i będzie to oznaczało dyskwalifikację z Konkursu. Zdjęcie przodem musi zawierać kartkę z hashtagiem # trzymaną w dłoni w konkretnej pozie, która zostanie sprecyzowana przez Organizatora.

5. Trzecia partia zdjęć w formacie jpg. (przodem, tyłem i z profilu) przedstawiające sylwetkę powinna być umieszczona przez Uczestników w ostatnim tygodniu konkursu, tj. 27.03.2017 – 31.03.2017. Zdjęcia umieszczone po tym terminie nie będą przyjmowane i będzie to oznaczało dyskwalifikację z Konkursu. Zdjęcie przodem musi zawierać kartkę z hashtagiem # trzymaną w dłoni.

6. Publikowanie zdjęć i udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika do korzystania ze zdjęć na stronach internetowych Organizatora w celach marketingowych i promocyjnych na czas nieokreślony i bez konieczności wypłaty wynagrodzenia.

7. Uczestnicy na swoich profilach mogą umieszczać zdjęcia częściej, niż jest to podane w powyżej.

8. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę, że następujące prawa autorskie do egzemplarzy zdjęć zawartych w którymkolwiek zgłoszeniu (nawet jeśli nie zostanie ono wybrane jako zwycięskie) są nabywane przez Organizatora w pełnym dozwolonym przez prawo zakresie:
a. prawo do publikacji, wykonywania kopii materiałów i ich upubliczniania
b. prawo do dokonywania zmian w materiale mających na celu ich przygotowanie do publikacji, kopiowanie lub udostępnianie publiczności.

9. Uczestnik wyraża zgodę na przypisanie lub nabycie poprzez przypisanie do Organizatora wszelkich praw związanych z własnością intelektualną, tytułami i elementami powiązanymi. Uczestnik zobowiązuje się wykonać czynności prawne lub doprowadzić do ich wykonania, tak aby wszelkim formalnym aspektom przekazania praw do własności intelektualnej stało się zadość bez jakiejkolwiek przeszkody ze strony Uczestnika.

10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Organizator może używać, reprodukować, adaptować, dokonywać digitalizacji, publikować, wprowadzać zmiany, ujawniać, modyfikować, przesyłać lub w inny sposób wykorzystywać zgłoszenia Uczestników (jednocześnie Organizator nie jest w żaden sposób do tego zobligowany) w dowolnym czasie lub w każdy inny sposób.

11. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzeka się, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, korzystania z wszelkich praw osobistych i majątkowych, na rzecz Organizatora do lub dla dowolnego rodzaju dzieła autorskiego, będącego wynikiem lub składnikiem uczestnictwa w Konkursie, bez wyłączeń i ograniczeń. Uczestnik zgadza się i zapewnia, że ani Organizator, ani żadna inna firma nie jest zobowiązana do identyfikacji Uczestnika jako autora dzieła, chyba że wymaga tego prawo.

12. Uczestnicząc w Konkursie, Uczestnik zobowiązuje się bezwarunkowo do dostarczenia na wniosek Organizatora wszelkich dodatkowych informacji, odnoszących się do zdjęcia.

13. Bez uprzedniej i pisemnej zgody Organizatora zabrania się publikowania i kopiowania zdjęć powiązanych z Konkursem.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania i usuwania zdjęć umieszczanych przez Uczestnika na Stronie.

15. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć w serwisie Facebook, na profilu budujmase.pl.

6. WYBÓR ZWYCIĘZCY

1. Zwycięzca Konkursy zostanie wybrany przez 3-osobowe Jury powołane przez Organizatora przygotowane do tego merytorycznie, w absolutnej poufności, według następujących kryteriów:
a) Poprawa sylwetki na podstawie umieszczonych zdjęć oraz wagi i wartości procentowej tkanki tłuszczowej.
b) Aktywności na portalu, która nie ogranicza się jedynie do umieszczenia zdjęć konkursowych, ale również do komentowania artykułów, dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem, zadawanie oraz odpowiadanie na pytania itp.

2. Dodatkowo, drugi Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie głosów publiczności (tzw. Wybór publiczności). Publiczność będzie mogła oddawać głosy na konkretnego Uczestnika na jego profilu poprzez specjalne narzędzie. Na zwycięzcę w „Wyborze publiczności” będzie można głosować w dniach od 27.03.2017 r. do 09.04.2017 r.

3. Ponadto, wśród głosującej publiczności zostanie wybrana jedna najaktywniejsza osoba udzielająca się na portalu www.budujmase.pl i profilu na Facebook budujmase.pl, która otrzyma nagrodę wymienioną w pkt. II Regulaminu.

4. Wszyscy zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni 10.04.2017. Zwycięzcy będą niezwłocznie poinformowani o tym fakcie drogą elektroniczną (e-mail).

5. Jeśli Zwycięzca, którejkolwiek kategorii nie odpowie na wiadomość Organizatora o przyznaniu nagrody w terminie 10 dni roboczych od daty wysłania drogą elektroniczną powiadomienia, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji takiej osoby i przyznania nagrody innej osobie wskazanej przez Jury. Zwycięzca I nagrody zobowiązują się do udziału w wydarzeniach medialnych zorganizowanych przez Organizatora. Jeśli Zwycięzca I nagrody nie wyrazi zgody na udział w wydarzeniach medialnych wskazanych przez Organizatora, zostanie wybrany inny Zwycięzca. Przez wydarzenia medialne Organizator rozumie: udział w filmach treningowych i sesjach zdjęciowych, wywiadach w okresie do 12 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu. Wszelkie szczegóły, w tym terminy, będą ustalane indywidualnie ze Zwycięzcą.

7. DANE OSOBOWE

Wszelkie dane osobowe, które Uczestnicy złożyli w związku z Konkursem będą gromadzone i wykorzystywane przez Sponsorów do zarządzania i prowadzenia Konkursu oraz przyznania nagród. Dane osobowe Uczestnika mogą być również wykorzystywane do wysyłania dodatkowych informacji o Sponsorze, zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane osobom trzecim.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na akceptację zasad Konkursu określonych w Regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.

2. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U 2004, nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Uczestnika.

5. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest w siedzibie Organizatora.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

Szukaj