FIT-MAX GYM

FIT-MAX GYMna pra­wie 800 m2 ma­my do za­ofe­ro­wa­nie kom­plek­so­wy ze­staw ma­szyn do ćwi­czeń.
Naj­więk­szy na Bar­to­dzie­jach Klub fit­ness i si­łow­nia ofe­ru­je kar­ne­ty w kon­ku­ren­cyj­nych ce­nach bez pod­pi­sy­wa­nia umo­wy lo­jal­no­ścio­wej.

W ce­nę kar­ne­tu wcho­dzą:
– Si­łow­nia
– Stre­fa Car­dio
– Fit­ness
– Sau­na
– Roz­pi­sa­nie pla­nu tre­nin­go­we­go
– Wstęp­ne po­ra­dy die­te­ty­ka
– Po­ra­dy su­ple­men­ta­cji
– opie­ka tre­ne­ra

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Szukaj
Yes No